Rada Budowy nr 32

Rada Budowy Nr 32 została przeprowadzona w dniu 13.04.2021 r. w biurze budowy w Niemodlinie, a także w formie wideokonferencji, z uwagi na wytyczne dotyczące COVID-19 dotyczące ograniczenia ilości osób uczestniczących w spotkaniu.
Podczas spotkania Inżynier dokonał prezentacji aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym, terminowym oraz rzeczowym, w tym wykonanych Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Dokonano analizy jakościowej Kontraktu, omówiono zatwierdzone wnioski materiałowe, dokumenty PZJ i PT oraz wykonane badania kontrolne przez WT GDDKiA. Inżynier omówił stan procedowanych umów podwykonawczych na roboty, usługi i dostawy. Zaprezentowano stan złożonych powiadomień o roszczeniach oraz roszczeń, a także omówiono zakres poleceń zmian będących w opracowaniu. Podsumowane zostało sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

13 kwietnia 2021