Rada Budowy nr 30

Rada Budowy Nr 30 została przeprowadzona w dniu 12.01.2021 r. w formie wideokonferencji, z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne.
Podczas spotkania podsumowane zostało sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. Inżynier dokonał prezentacji aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym, terminowym oraz rzeczowym, w tym wykonanych Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Dokonano analizy jakościowej Kontraktu, omówiono zatwierdzone wnioski materiałowe, dokumenty PZJ i PT oraz wykonane badania kontrolne przez WT GDDKiA. Inżynier omówił stan procedowanych umów podwykonawczych na roboty, usługi i dostawy. Zaprezentowano stan złożonych powiadomień o roszczeniach oraz roszczeń, a także omówiono zakres poleceń zmian będących w opracowaniu.

12 stycznia 2021