Rada Budowy nr 29

Z uwagi na sytuację epidemiczną (COVID-19) Rada Budowy Nr 29 w dniu 10.11.2020 r. została przeprowadzona w formie wideokonferencji.
Podczas spotkania Inżynier dokonał prezentacji aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym, terminowym oraz rzeczowym, w tym wykonanych Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Wykonawca omówił występujące warunki pogodowe w miesiącu listopadzie 2020r. oraz dokonał analizy ich wpływu na przebieg Robót. Omówiono zatwierdzone wnioski materiałowe, dokumenty PZJ i PT oraz wykonane badania kontrolne przez WT GDDKiA. Inżynier omówił stan procedowanych umów podwykonawczych na roboty, usługi i dostawy. Zaprezentowano stan złożonych powiadomień o roszczeniach oraz roszczeń, a także omówiono zakres poleceń zmian będących w opracowaniu. Podsumowane zostało sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

10 listopada 2020