Rada Budowy nr 28

Z uwagi na wzrost liczby zachorowań na COVID-19, Rada Budowy Nr 28 w dniu 06.10.2020 r. została przeprowadzona w formie wideokonferencji.
Podczas spotkania Inżynier dokonał prezentacji aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym, terminowym oraz rzeczowym, w tym wykonanych Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Dokonano analizy jakościowej Kontraktu, omówiono zatwierdzone wnioski materiałowe, dokumenty PZJ i PT oraz wykonane badania kontrolne przez WT GDDKiA. Inżynier omówił stan procedowanych umów podwykonawczych na roboty, usługi i dostawy. Zaprezentowano stan złożonych powiadomień o roszczeniach oraz roszczeń, a także omówiono zakres poleceń zmian będących w opracowaniu. Podsumowane zostało sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

6 października 2020