Rada Budowy nr 22

Rada Budowy Nr 22 odbyła się w dniu 12.05.2020 r. w formie wideokonferencji. Podczas spotkania Inżynier dokonał prezentacji aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym, terminowym oraz rzeczowym, w tym wykonanych Prac Projektowych oraz Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Dokonano analizy jakościowej Kontraktu, omówiono zatwierdzone wnioski materiałowe, dokumenty PZJ i PT oraz wykonane badania kontrolne przez WT GDDKiA. Inżynier omówił stan procedowanych umów podwykonawczych na roboty, usługi i dostawy. Zaprezentowano monitoring złożonych powiadomień o roszczeniach oraz roszczeń, a także omówiono zakres poleceń zmian będących w opracowaniu. Podsumowane zostało sprawozdanie miesięczne Wykonawcy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

12 maja 2020