Rada Budowy nr 16

Rada Budowy Nr 16 została przeprowadzona w dniu 08.10.2019 r. w biurze budowy w Niemodlinie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Na spotkaniu omówiony został Raport miesięczny Wykonawcy z postępu prac w okresie sprawozdawczym od 01 do 30 września 2019r. Inżynier dokonał prezentacji aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie wykonanych Prac Projektowych oraz Robót. Wykonawca omówił szczegółowo zakres wykonanych robót branży drogowej i mostowej, gdyż w zakresie branżowym roboty nie były prowadzone. Podczas spotkania omówione zostały ponadto zagadnienia związane z procedowanymi sprawami administracyjnymi. Inżynier dokonał prezentacji wykazu Personelu Wykonawcy, usługodawców oraz sprzętu wykorzystywanego do realizacji Kontraktu w okresie sprawozdawczym. Wykonawca omówił plan działań na kolejny miesiąc, w zakresie prac Projektowych jak i Robót. Zaprezentowane zostało aktualne zaawansowanie finansowe Kontraktu, z uwzględnieniem wydanego przez Inżyniera PŚP nr 17. Ponadto dyskutowano w zakresie Powiadomień o Roszczeniach złożonych przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym.

8 października 2019