Rada Budowy nr 14

W dniu 06.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy Nr 14. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Na spotkaniu omówiony został Raport miesięczny Wykonawcy z postępu prac w okresie sprawozdawczym od 01 do 31 lipca 2019r. Inżynier dokonał prezentacji aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym, jak i wykonanych Prac Projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Omówione zostały ponadto zagadnienia związane z procedowanymi sprawami administracyjnymi oraz organizacyjnymi. Inżynier dokonał analizy usługodawców zatrudnionych przy realizacji Kontraktu, jak również dyskutowano w zakresie Powiadomień o Roszczeniach złożonych przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym.

6 sierpnia 2019