Rada Budowy nr 10

Rada Budowy nr 10 odbyła się w dniu 09.04.2019r.
Podczas spotkania Inżynier Kontraktu dokonał oceny działań Wykonawcy przeprowadzonych w minionym okresie sprawozdawczym. Zaprezentowano analizę bieżącego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym. Omówiono stan przygotowania dokumentacji projektowej w poszczególnych branżach oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wchodzących w skład Projektów Wykonawczych, w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Ponadto dyskutowano na tematy związane z procedowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz omówiono sprawy organizacyjne. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.

9 kwietnia 2019