Spotkanie projektowe

Spotkanie projektowe 28.09.2018 r. – dotyczące omówienia uwag Weryfikatora dokumentacji projektowej do złożonej przez Wykonawcę w dniu 5 września 2018r. niwelety projektowanej obwodnicy, w ramach Wstępnego Projektu Budowlanego. Podczas spotkania Projektant Wykonawcy dokonał prezentacji sporządzonej niwelety drogi wraz z przedstawieniem wyjaśnień dotyczących odcinków budzących zastrzeżenia Weryfikatorów.

28 września 2018