Rada Budowy nr 38

Rada Budowy Nr 38 została przeprowadzona w dniu 05.10.2021 r. w biurze budowy w Niemodlinie, a także w formie wideokonferencji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta.
Podczas spotkania dokonano prezentacji aktualnego stanu zaawansowania Kontraktu w aspekcie finansowym, terminowym oraz rzeczowym, w tym wykonanych Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu. Omówiono zagadnienia dotyczące jakości Kontraktu, omówiono badania kontrolne wykonane w okresie sprawozdawczym. Inżynier omówił stan procedowanych umów podwykonawczych na roboty, usługi i dostawy. Zaprezentowano stan złożonych powiadomień o roszczeniach oraz roszczeń. Dyskutowano na temat spraw związanych z ochroną środowiska w ramach Kontraktu, a także w kwestiach BHP na placu budowy. Podsumowane zostało sprawozdanie miesięczne Wykonawcy.

5 października 2021