PODWYKONAWCY:

Aktualny zakres robót

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

LP. Zakres Umowy
1. Przebudowa wodociągów W1, W2, W3, W4, W5, W6
2. Usunięcie kolizji SN i nN wraz z materiałem i wszelkimi uzgodnieniami z Gestorem sieci
3. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych wraz z materiałem i wszelkimi uzgodnieniami z Gestorem sieci
4. Wykonanie sprężania konstrukcji obiektów mostowych: WGP-1; WD-4; MGP-5; WGP-6; MGP-7; MGP-8; WD-9; WGP-10; WD-12; WD-15
5. Dostawa i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych na obiekcie: WGP-1; WD-4; MGP-5; WGP-6; MGP-7; MGP-8; WGP-10; WD-12; WD-15
6. Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn betonowych wraz z dokumentacja powykonawczą w zakresie obiektów: WD-4; MGP-5; MGP-7; WD-9; WD-12
7. Przebudowa gazociągu
8. Dostawa materiału do wykonania zasypek obiektów mostowych wraz z wbudowaniem oraz roboty towarzyszące
9. Wykonanie robót mostowych na obiektach WGP-8 i WGP-11
10. Dostawa materiału do wykonania zasypek obiektów mostowych wraz z wbudowaniem oraz roboty towarzyszące
11. Prace hermetyczne (podwójne ostopowanie) odcinka gazociągu DN 80 PN 6.3 MPa
12. Wykonanie w-wy wiążącej z asfaltu lanego, przeciwspadku wraz z obróbką wpustów oraz uszczelnieniem obiektów
13. Kompleksowe wykonanie oświetlenia drogowego i zasilania obiektów drogowych i SZR
14. Kompleksowe wykonanie kanału technologicznego
15. Wykonanie przewiertów sterowanych (ok. 500 mb z rur 1×110, 2×125, 1×315)
16. 1. Budowa i montaż kabla światłowodowego (kompleksowo) z materiałem.
2. Budowa kanału technologicznego ok. 300m.
17. Dostawa i montaż geosyntetyków zbiornika ZB-2 o powierzchni ok. 1200-1250m2
18. Montaż geosyntetyków na zbiorniku ZB-2 – dalszy Podwykonawca
19. Dostawa i montaż przepompowni ścieków, dostawa separatorów i osadników wirowych
20. Dostawa i montaż kolektorów odwodnienia do ścianki zaplecznej, tj. rury i kształtki z polipropylenu PP RAL 9002 lub polietylenu HD-PE RAL 7032 oraz elementami mocowań wykonanych ze stali kwasoodpornej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
21. Kompleksowe wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem
22. Wykonanie żywic na kapach chodnikowych i antykorozji betonu
23. Wykonanie oznakowania poziomego
24. Wykonanie montażu ogrodzenia oraz dostaw i montaż u płotków herpetologicznych
25. Wykonanie robót brukarskich polegających na ułożeniu kostki brukowej
26. wykonanie montażu ogrodzenia i wygrodzeń herpetologicznych (dalszy Podwykonawca)
27. kompleksowy montaż znaków zmiennej treści; kompleksowy montaż kamer dozoru wizyjnego CCTV; kompleksowa budowa i montaż szaf sterowniczych ITD., WP, WK (dalszy Podwykonawca)
28. wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń BRD (dostawa i montaż)
29. wykonanie przewiertu rurą stalową DN610 pod linią kolejową wraz z robotami towarzyszącymi
30. wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją
31. wykonanie pali ekranu akustycznego o średnicy fi 600mm
Aktualny zakres  usług

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

L.P. Zakres Umowy
1. Prace projektowe
2. Prace branży geologicznej i geotechnicznej
3. Dokumentacja projektowa w zakresie branży geodezyjnej
4. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonanie opracowania materiałów do RDOŚ
5. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, przyłączy elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie koreferatu dla NN
6. Projekt budowlany wstępny, budowlany i wykonawczy obiektu inżynierskiego MGP30 wraz z nadzorem autorskim na budowie oraz konsultacje rozwiązań projektowych innych obiektów inżynierskich
7. Wykonanie opracowania w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (SZR), elementy PB w zakresie SZR, PW SZR, STWIORB, Przedmiar
8. Wykonanie części projektowej branży melioracyjnej, wykonanie operatu wodno-prawnego w zakresie całego zadania, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektów na ciekach naturalnych, Projekt przebudowy rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i stawu hodowlanego
9. Opracowanie kompleksowej dokumentacji geotechnicznej
10. Nadzór Przyrodniczy
11. Nadzór saperski
12. Kompleksowa obsługa geodezyjna
13. Kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania środowiskowego
14. Kompleksowa usługa wycinki drzew wraz z karczowaniem i uprzątnięciem materiału drzewnego
15. Usługa w zakresie ochrony mienia
16. Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie badań betonu i zasypek mostowych
17. Usługi sprzętowe
18. Usługi sprzętowe
19. Usługi sprzętowe
20. Usługi transportowe oraz sprzętowe
21. Usługi transportowe oraz sprzętowe
22. Usługi transportowe
23. Usługi transportowe
24. Usługi transportowe
25. Usługi transportowe
26. Usługi sprzętowe
27. Usługi transportowe
28. Usługi transportowe
29. Usługi transportowe
30. Usługi montażu zbrojenia
31. Usługi transportowe
32. Usługi transportowe
33. Usługi transportowe
34. usługa rozsypania i mieszania spoiwa z podłożem metodą na miejscu („in situ”) oraz usługi rozsypania i mieszania spoiwa z gruntem w nasypie z materiałów W na miejscu („in situ”)
35. Usługi transportowe
36. bezpośrednia ochrona fizyczna mienia
37. usługi sprzętowe
38. usługi transportowe
39. usługi sprzętowe
40. usługi sprzętowe/usługi transportowe
41. usługi transportowe
42. usługi transportowe
43. wynajem pracowników
44. usługa wiercenia pali CFA na obiekcie WGP-8
45. usługi sprzętowe / usługi transportowe
46. usługi transportowe
47. usługi sprzętowe
48. usługi sprzętowe
49. usługi sprzętowe
50. usługi sprzętowe
51. usługi sprzętowe
52. kompleksowa realizacja próbnych obciążeń (statycznych i dynamicznych) 10 obiektów mostowych: WGP-1, WD-4, MGP-5, WGP-6, MGP-7, WGP-8, WD-9, WGP-10, WD-12, WD-15
53. usługi transportowe
54. usługi sprzętowe
55. usługi transportowe
56. usługi transportowe
57. usługi transportowe
58. usługi transportowe
59. usługi sprzętowe
60. usługi transportowe
61. usługi transportowe
62. usługi transportowe
63. usługi transportowe
64. usługi transportowe
65. usługi transportowe
66. usługi transportowe
67. usługi transportowe
68. usługi transportowe
69. usługi sprzętowe
70. usługi transportowe
71. usługi transportowe
72. usługi transportowe
73. usługi transportowe
74. usługi transportowe
75. usługi sprzętowe
76. usługi transportowe
77. Usługi sprzętowe
78. Usługi transportowe
79. Usługi transportowe
80. Usługi sprzętowe
81. Usługi sprzętowe
82. Usługi sprzętowe
83. Wynajem pracowników (pracowników robót drogowych przy wykonywaniu umocnień rowów drogowych za pomocą płytek chodnikowych i ścieku drogowego)
84. Usługi transportowe
85. Usługi sprzętowe
86. Usługi sprzętowo- transportowe
87. Usługi sprzętowo- transportowe
88. Usługi sprzętowo- transportowe
89. Usługi transportowe
90. Usługi transportowe
91. Usługi transportowe
92. Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej oraz przepustów drogowych za pomocą samochodu ssąco-czyszczącego
Aktualny zakres dostaw

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

LP.

Zakres Umowy

1. dostawa betonu + pompowanie betonu
2. Dostawa kruszywa
3. Dostawa łożysk garnkowych
4. Dostawa stali zbrojeniowej
5. Dostawa studni i studzienek betonowych
6. Dostawa przepustów drogowych rurowych ze ściankami skośnymi z żelbetowych elementów prefabrykowanych
7. Dostawa rur i kształtek dla kanalizacji deszczowej
8. Produkcja i dostawa wpustów mostowych z żeliwa sferoidalnego DWD i sączków odwadniających DWD
9. Dostawa kruszywa (nadkład)
10. Dostawa cementu luzem
11. Produkcja i dostawa polimerobetonowych desek gzymsowych
12. Dostawa środka adhezyjnego Wetfix BE do MMA
13. Dostawa włókien celulozowych VIATOP Premium do MMA (stabilizator SMA)
14. Dostawa stopni skarpowych niezbrojonych
15. Dostawa stali zbrojeniowej
16. Dostawa popiołów lotnych wapiennych luzem (EPO-GRUNT z Elektrowni Bełchatów)
17. Dostawa włazów i wpustów
18. Dostawa słupów ekranów akustycznych oraz chroniących nietoperze
19. Dostawa kruszywa nadkładowego (piasek nienormowany) wraz z załadunkiem
20. Dostawa wypełniacza wapiennego (mączki wapiennej)
21. Dostawa kruszyw (grysy frakcji 2/5, 5/8; 8/11) Piława Górna-amfibolit do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
22. Wytworzenie, dostawa i załadunek na transport podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (loco Zakład)
23. Dostawa siatek do ochrony nietoperzy wraz z systemem montażowym
24. Dostawa betonu (wytworzenie, dostawa loco Budowa, rozładunek i usługa pompowania)
25. Dostawa wszystkich materiałów do wykonania ogrodzenia drogowego
26. Dostawy mieszanki nasion trawa
27. Dostawa kostki chodnikowej betonowej gr. 8cm
28. Wytworzenie i dostawa na plac budowy drewnianych paneli ekranów przeciwolśnieniowych oraz drzwi technicznych
29. Dostawa prefabrykowanej stali zbrojeniowej

Podmiot będący zainteresowany sprawdzeniem czy znajduje się na liście zatwierdzonych podwykonawców może uzyskać taką informację u  Kierownika Projektu

(p. Zbigniew Sobala tel. 608-073-551)