PODWYKONAWCY:

Aktualny zakres robót

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

LP. Zakres Umowy
1. Przebudowa wodociągów W1, W2, W3, W4, W5, W6
2. Usunięcie kolizji SN i nN wraz z materiałem i wszelkimi uzgodnieniami z Gestorem sieci
3. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych wraz z materiałem i wszelkimi uzgodnieniami z Gestorem sieci
4. Wykonanie sprężania konstrukcji obiektów mostowych: WGP-1; WD-4; MGP-5; WGP-6; MGP-7; MGP-8; WD-9; WGP-10; WD-12; WD-15
5. Dostawa i montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych na obiekcie: WGP-1; WD-4; MGP-5; WGP-6; MGP-7; MGP-8; WGP-10; WD-12; WD-15
6. Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn betonowych wraz z dokumentacja powykonawczą w zakresie obiektów: WD-4; MGP-5; MGP-7; WD-9; WD-12
7. Przebudowa gazociągu
8. Dostawa materiału do wykonania zasypek obiektów mostowych wraz z wbudowaniem oraz roboty towarzyszące
9. Wykonanie robót mostowych na obiektach WGP-8 i WGP-11
Aktualny zakres  usług

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

L.P. Zakres Umowy
1. Prace projektowe
2. Prace branży geologicznej i geotechnicznej
3. Dokumentacja projektowa w zakresie branży geodezyjnej
4. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Wykonanie opracowania materiałów do RDOŚ
5. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, przyłączy elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie koreferatu dla NN
6. Projekt budowlany wstępny, budowlany i wykonawczy obiektu inżynierskiego MGP30 wraz z nadzorem autorskim na budowie oraz konsultacje rozwiązań projektowych innych obiektów inżynierskich
7. Wykonanie opracowania w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (SZR), elementy PB w zakresie SZR, PW SZR, STWIORB, Przedmiar
8. Wykonanie części projektowej branży melioracyjnej, wykonanie operatu wodno-prawnego w zakresie całego zadania, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektów na ciekach naturalnych, Projekt przebudowy rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i stawu hodowlanego
9. Opracowanie kompleksowej dokumentacji geotechnicznej
10. Nadzór Przyrodniczy
11. Nadzór saperski
12. Kompleksowa obsługa geodezyjna
13. Kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy z elementami zarządzania środowiskowego
14. Kompleksowa usługa wycinki drzew wraz z karczowaniem i uprzątnięciem materiału drzewnego
15. Usługa w zakresie ochrony mienia
16. Kompleksowa obsługa laboratoryjna w zakresie badań betonu i zasypek mostowych
17. Usługi sprzętowe
18. Usługi sprzętowe
19. Usługi sprzętowe
20. Usługi transportowe oraz sprzętowe
21. Usługi transportowe oraz sprzętowe
22. Usługi transportowe
23. Usługi transportowe
24. Usługi transportowe
25. Usługi transportowe
26. Usługi sprzętowe
27. Usługi transportowe
28. Usługi transportowe
29. Usługi transportowe
30. Usługi montażu zbrojenia
31. Usługi transportowe
32. Usługi transportowe
33. Usługi transportowe
34. usługa rozsypania i mieszania spoiwa z podłożem metodą na miejscu („in situ”) oraz usługi rozsypania i mieszania spoiwa z gruntem w nasypie z materiałów W na miejscu („in situ”)
35. Usługi transportowe
36. bezpośrednia ochrona fizyczna mienia
37. usługi sprzętowe
38. usługi transportowe
39. usługi sprzętowe
40. usługi sprzętowe/usługi transportowe
41. usługi transportowe
42. usługi transportowe
43. wynajem pracowników
44. usługa wiercenia pali CFA na obiekcie WGP-8
45. usługi sprzętowe / usługi transportowe
46. usługi transportowe
47. usługi sprzętowe
48. usługi sprzętowe
49. usługi sprzętowe
Aktualny zakres dostaw

powierzonych Podwykonawcom przy budowie Obwodnicy Niemodlina

LP.

Zakres Umowy

1. dostawa betonu + pompowanie betonu
2. Dostawa kruszywa
3. Dostawa łożysk garnkowych
4. Dostawa stali zbrojeniowej
5. Dostawa studni i studzienek betonowych
6. Dostawa przepustów drogowych rurowych ze ściankami skośnymi z żelbetowych elementów prefabrykowanych
7. Dostawa rur i kształtek dla kanalizacji deszczowej
8. Produkcja i dostawa wpustów mostowych z żeliwa sferoidalnego DWD i sączków odwadniających DWD
9. Dostawa kruszywa (nadkład)
10. Dostawa cementu luzem

Podmiot będący zainteresowany sprawdzeniem czy znajduje się na liście zatwierdzonych podwykonawców może uzyskać taką informację u  Kierownika Projektu

(p. Zbigniew Sobala tel. 608-073-551)